وضعیت میناوند بعد از دو روز درگیری با کرونا/ شستشوی ریه بیمار - میمگ