۶۷۵ نفر مجوز نیروی جدید در علوم پزشکی هرمزگان گرفته شد - میمگ