ایران به حمایت خود از عراق برای مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد - میمگ